Settings
Xem
Tiếng Ả Rập
Dịch
Chú thích
Set at least one option visible

Chế độ câu

Cỡ chữe
Tiếng Ả Rập
36
Dịch
18

Font chữ

Giao diện
AaAa

Ghi chú: cài đặt sẽ được đưa về mặc định nếu xoá dữ liệu hoặc bộ nhớ đệm.