1
Al-Fātihah
Khai Đề
سُورَةُ ٱلْفَاتِحَةِ
2
Al-Baqarah
Con bò cái tơ
سورة البقرة
3
Āl-‘Imrān
Gia đình của Imran
سورة آل عمران
4
An-Nisā’
Phụ Nữ
سورة النساء
5
Al-Mā’idah
Chiếc bàn thực phẩm
سورة المائدة
6
Al-An‘ām
Gia súc
سورة الأنعام
7
Al-A‘rāf
Các cao điểm
سورة الأعراف
8
Al-Anfāl
Chiến lợi phẩm
سورة الأنفال
9
At-Tawbah
Hối cải
سورة التوبة
10
Yūnus
Thiên Sứ Yunus
سورة يونس
11
Hūd
Thiên Sứ Hud
سورة هود
12
Yūsuf
Thiên Sứ Yusuf
سورة يوسف
13
Ar-Ra‘d
Sấm sét
سورة الرعد
14
Ibrāhīm
Thiên Sứ Ibrahim
سورة ابراهيم
15
Al-Hijr
Vùng núi Al Hijr
سورة الحجر
16
An-Nahl
Ong mật
سورة النحل
17
Al-Isrā’
Dạ Hành
سورة الإسراء
18
Al-Kahf
Hang núi
سورة الكهف
19
Maryam
Mary
سورة مريم
20
Tā-ha
Ta Ha
سورة طه
21
Al-Anbiyā’
Các thiên sứ
سورة الأنبياء
22
Al-Hajj
Đại lễ Hajj
سورة الحج
23
Al-Mu’minūn
Những người có đức tin
سورة المؤمنون
24
An-Noor
Ánh sáng
سورة النور
25
Al-Furqān
Tiêu Chuẩn
سورة الفرقان
26
Ash-Shu‘arā’
Các thi sĩ
سورة الشعراء
27
An-Naml
Con Kiến
سورة النمل
28
Al-Qasas
Câu chuyện kể
سورة القصص
29
Al-‘Ankabūt
Con Nhện
سورة العنكبوت
30
Ar-Rūm
Những người La Mã
سورة الروم
31
Luqmān
Luqman
سورة لقمان
32
As-Sajdah
Sự Phủ Phục
سورة السجدة
33
Al-Ahzāb
Liên Quân
سورة الأحزاب
34
Saba’
Thị trấn Sê Ba
سورة سَبَأ
35
Fātir
Đấng sáng tạo
سورة فاطر
36
Yā-Sīn
Ya Sin
سورة يس
37
As-Sāffāt
Các vị đứng sắp hàng
سورة الصافات
38
Sād
sod
سورة ص
39
Az-Zumar
Các nhóm người
سورة الزمر
40
Ghāfir
Đấng tha thứ
سورة غافر
41
Fussilat
Chúng được giải thích chi tiết
سورة فصلت
42
Ash-Shūra
Sự tham khảo
سورة الشورى
43
Az-Zukhruf
Các món trang sức bằng vàng
سورة الزخرف
44
Ad-Dukhān
Khói mờ
سورة الدخان
45
Al-Jāthiyah
Việc quỳ gối
سورة الجاثية
46
Al-Ahqāf
Vùng cồn cát
سورة الأحقاف
47
Muhammad
Thiên sứ Muhammad
سورة محمد
48
Al-Fat'h
Thắng lợi
سورة الفتح
49
Al-Hujurāt
Nội phòng
سورة الحجرات
50
Qāf
Qaf
سورة ق
51
Adh-Dhāriyāt
Những ngọn gió
سورة الذاريات
52
سورة الطور
53
An-Najm
Ngôi sao
سورة النجم
54
Al-Qamar
Mặt trăng
سورة القمر
55
Ar-Rahmān
Rất mậc độ lượng
سورة الرحمن
56
Al-Wāqi‘ah
Ngày tận thế
سورة الواقعة
57
سورة الحديد
58
Al-Mujādalah
Người phụ nữ khiếu nại
سورة المجادلة
59
Al-Hashr
Cuộc tập họp lực lượng
سورة الحشر
60
Al-Mumtahanah
Phụ nữ cần được kiểm tra
سورة الممتحنة
61
As-Saff
Đội ngũ chiến đấu
سورة الصف
62
Al-Jumu‘ah
Ngày thứ sáu
سورة الجمعة
63
Al-Munāfiqūn
Những kẻ đạo đức giả
سورة المنافقون
64
At-Taghābun
Người thắng kẻ bại
سورة التغابن
65
At-Talāq
Sự ly dị
سورة الطلاق
66
At-Tahrīm
Tự cấm
سورة التحريم
67
Al-Mulk
Vương quyền
سورة الملك
68
Al-Qalam
Cây viết
سورة القلم
69
Al-Hāqqah
Không thể tránh khỏi
سورة الحاقة
70
Al-Ma‘ārij
Những con đường đi lên
سورة المعارج
71
Nūh
Thiên Sứ Noah
سورة نوح
72
Al-Jinn
Ma quỷ
سورة الجن
73
Al-Muzzammil
Người cuốn mình trong áo
سورة المزمل
74
Al-Muddaththir
Người đắp mền khi tình trạng thanh thản
سورة المدثر
75
Al-Qiyāmah
Ngày tận thế
سورة القيامة
76
Al-Insān
Con người
سورة الانسان
77
Al-Mursalāt
Được gửi những Thiên thần để thực hiện công việc cho Allah
سورة المرسلات
78
An-Naba’
Tin tức
سورة النبأ
79
An-Nāzi‘āt
An-Nāzi‘āt
سورة النازعات
80
‘Abasa
‘Abasa
سورة عبس
81
At-Takwīr
At-Takwīr
سورة التكوير
82
Al-Infitār
Al-Infitār
سورة الإنفطار
83
Al-Mutaffifīn
Những kẻ gian lận
سورة المطففين
84
Al-Inshiqāq
Al-Inshiqāq
سورة الإنشقاق
85
Al-Burūj
Al-Burūj
سورة البروج
86
At-Tāriq
Sao buổi sớm
سورة الطارق
87
Al-A‘lā
Trên cao
سورة الأعلى
88
Al-Ghāshiyah
Al-Ghāshiyah
سورة الغاشية
89
Al-Fajr
Bình minh
سورة الفجر
90
Al-Balad
Thành phố
سورة البلد
91
Ash-Shams
Mặt trời
سورة الشمس
92
Al-Layl
Đêm
سورة الليل
93
Ad-Duhā
Buổi sáng
سورة الضحى
94
Ash-Sharh
Soi sáng
سورة الشرح
95
At-Teen
Quả sung
سورة التين
96
Al-‘Alaq
Máu đặc
سورة العلق
97
Al-Qadr
Đêm định mệnh
سورة القدر
98
Al-Bayyinah
Rõ ràng
سورة البينة
99
Az-Zalzalah
Động đất
سورة الزلزلة
100
سورة العاديات
101
Al-Qāri‘ah
Ngày tận thế
سورة القارعة
102
At-Takāthur
At-Takāthur
سورة التكاثر
103
Al-‘Asr
Thời gian
سورة العصر
104
Al-Humazah
Kẻ vu khống
سورة الهمزة
105
Al-Feel
Con voi
سورة الفيل
106
Quraysh
Người Quraysh
سورة قريش
107
Al-Mā‘ūn
Al-Mā‘ūn
سورة الماعون
108
Al-Kawthar
Hồ nước trên thiên đàng
سورة الكوثر
109
Al-Kāfirūn
Kẻ ngoại đạo
سورة الكافرون
110
An-Nasr
Chiến thắng
سورة النصر
111
Al-Masad
Sợi dây
سورة المسد
112
Al-Ikhlās
Al-Ikhlās
سورة الإخلاص
113
Al-Falaq
Rạng đông
سورة الفلق
114
An-Nās
Nhân loại
سورة الناس